mbegani@feta.ac.tz +255 232 935 098

Basic Sem I Exam’s Results 2022/2023